Konkurs ortograficzny klas 4-6

 

 

 
REGULAMIN KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO
„ MISTRZ ORTOGRAFII ”
DLA   UCZNIÓW   KLAS   IV – VI
 
 
Zasady uczestnictwa:
 
1. W konkursie biorą udział wszyscy chętni uczniowie klas IV – VI.
2. Konkurs składa się z dwóch części:
- sprawdzianu (w skład którego wchodzą: różne łamigłówki, zadania testowe);
- dyktanda  ze słuchu.
3. Osoba, która uzyska największą liczbę punktów z obydwu części otrzyma tytuł  " Mistrza Ortografii"(Jeżeli kilka osób uzyska tą samą liczbę punktów zostanie przeprowadzona dogrywka).
4. Sprawdzian będzie oceniany za pomocą punktów. Za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzyma jeden punkt.
5. Kryteria oceny dyktanda
Do błędów ortograficznych zalicza się:
  • niepoprawnie zapisane wyrazy z  ó–u, h-ch, rz-ż;
  • pisownia wyrazów z  nie;
  • pisownia wielką literą;
  • pisownia samogłosek nosowych  ę, ą;
  • pisownia połączeń spółgłoskowych en,  em, on, om;
  • pisownia wyrazów złożonych;
  • poprawny zapis form trybu przypuszczającego oraz liczebników
Do błędów ortograficznych zalicza się również:
  • nieprawidłowe przenoszenie wyrazów.
Uwagi:
1. Jeżeli uczeń powtórzy ten sam błąd, nie odejmuje się powtórnie punktów.
2. Brak litery w wyrazie lub całego wyrazu traktowany jest jak błąd ortograficzny.
3. Między wyrazami pisanymi oddzielnie musi być wyraźny odstęp.
4. Przy obliczaniu punktacji  trzy błędy interpunkcyjne traktuje się jako jeden błąd ortograficzny.
 
Punktacja:

 

0 błędów                        10 punktów
1 błąd                             9 punktów
2 błędy                           8 punktów
3 błędy                           7 punktów
4 błędy                           6 punktów

5 błędów                        5 punktów
6 błędów                        4 punkty
7 błędów                       3 punkty
8 błędów                        2 punkty
9 błędów                       1 punkt
10 błędów i powyżej     0 punktów 
6. Konkurs odbędzie się 18 lutego 2016 roku.