RODO

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1. Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy                w Grywałdzieul. Szkolna 2934 - 450 Krościenko nad Dunajcem, tel. 18 262 38 23.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się 
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: 
inspektor@cbi24.pl.
3. Cel przetwarzania danych:
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Okres przechowywania danych osobowych:
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celu, 
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawa prawna do przetwarzania danych:
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c w/w Rozporządzenia.
6. Odbiorcy danych:
Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty do tego upoważnione na mocy przepisów prawa.
7. Przysługujące prawa:
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
8. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego – nie dotyczy.
9. Źródło pochodzenia danych:
Dane osobowe mogą pochodzić od wnioskodawcy, z baz i rejestrów: SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ, PESEL, KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO (KRS), REJESTRU SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW NA TLE SEKSUALNYM, EWIDENCJI LUDNOŚCI UG KROŚCIENKO N.D, WNIOSKODAWCÓW.
10. Wymóg podania danych:
Podanie danych osobowych jest konieczne w celu określonym w pkt. 4 w/w Rozporządzenia.
11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie:
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.