Pierwsze uczniowskie doświadczenie drogą do wiedzy

 

Ponadregionalny Projekt Edukacyjny

 

 

współfinansowany przez

 

 

  Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa

 

     Głównym celem Projektu jest wdrożenie elastycznego modelu edukacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia. Wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego i motorycznego dzieci rozpoczynających naukę szkolną odbywać się będzie poprzez kształtowanie kompetencji kluczowych w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Wykorzystanie w praktyce tej teorii zapewni uczniom doświadczenia edukacyjne i społeczne na miarę ich zainteresowań, uzdolnień, możliwości i potrzeb. Umożliwi działanie we wszystkich dziedzinach aktywności prowadzących do rozwijania kompetencji kluczowych, a szczególnie: językowej (język ojczysty i obcy), matematyczno-przyrodniczej, artystycznej i ruchowej, komunikacyjno-informacyjnej oraz społecznej (intra- i interpersonalnej).

       Zmiany dokonujące się we współczesnym świecie wymagają głębokich przemian w edukacji, szczególnie na pierwszym etapie . Specyfika I etapu kształcenia pozwala na realizację zadań wewnętrznych, typowych dla omawianego okresu rozwoju i kontynuowania nauki w cyklu systematycznym w dalszych klasach. Pierwsze lata doświadczeń szkolnych decydują o przyszłych losach dziecka, wyznaczają jego stosunek do nauki, dostarczają elementarnej wiedzy o świecie, kształtują poglądy, rozwijają zainteresowania.

   Praca z dziećmi będzie prowadzona podczas zajęć obowiązkowych w ramach realizacji podstawy programowej oraz na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych. Realizacja zajęć dodatkowych będzie oparta o własny - autorski pomysł każdego nauczyciela. Nauczyciel, znając profile inteligencji dzieci oraz ich zainteresowania i możliwości, dobierze najwłaściwsze sposoby oddziaływań. Efektem uczestnictwa uczniów w zajęciach dodatkowych będzie pokaz efektów i  osiągnięć dzieci zaprezentowany na forum publicznym.

   Projekt stwarza warunki wszechstronnego rozwoju dziecka, kreatywności, ciekawości poznawczej i otwartości na wiedzę. Wpływa na poprawę jakości edukacji poprzez modernizację treści i metod kształcenia. Podnoszenie kompetencji i wiedzy uczniów w zakresie nauk o znaczeniu kluczowym dla gospodarki i edukacji zadecyduje o przyszłych losach uczniów, wyznaczy jego stosunek do nauki, dostarczy elementarnej wiedzy o sobie i świecie.

 

Strony: 1 2 3 Następna »