Indywidualizacja procesu nauczania

 

 

 

 

 

"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”
 
w ramach Poddziałania nr 9.1.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie
różnic w jakości usług edukacyjnych.
 
Projekty będą realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Projektem objęci będą uczniowie i uczennice z klas I-III ze szkół podstawowych Gminy Krościenko nad Dunajcem, u których zdiagnozowano potrzebę uczestniczenia w poszczególnych zajęciach dodatkowych.
Indywidualizacja procesu nauczania w naszej szkole skierowana będzie do dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, w tym:
 
 

1. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.
OPIS ZAJĘĆ: Umożliwienie uczniom opanowania podstawowych umiejętności czytania i pisania oraz kontynuowania dalszej nauki w szkole. Doskonalenie słuchu fonematycznego, podnoszenie sprawności grafomotorycznej, doskonalenie analizy sylabowej i głoskowej, słuchowo – wzrokowej wyrazów, poziomu graficznego pisma. Usprawnianie manualne i utrwalanie obrazu graficznego danych liter.
 
2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.
OPIS ZAJĘĆ: Kształtowanie pojęcia liczby naturalnej oraz rozumienia czterech podstawowych działań matematycznych, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i wyobraźni przestrzennej, nauka wykonywania zadań poprzez mierzenie, ważenie, rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych. Prowadzenie ćwiczeń utrwalających na konkretach, obrazkach i grach logicznych, motywowanie do systematycznej pracy, uczenia się . Kształtowanie umiejętności pracy w grupie.

 
3. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy .
OPIS ZAJĘĆ : Prowadzenie ćwiczeń mających na celu korygowanie wad postawy.
 
4. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy .
OPIS ZAJĘĆ: Kształcenie, rozwijanie umiejętności komunikowania się z otoczeniem, stymulacja rozwoju językowego uczniów z uwzględnieniem wszystkich aspektów mowy (wymowa, słownictwo, strona gramatyczna).

 

5. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych. 

OPIS ZAJĘĆ: Rozwijanie zainteresowań matematycznych, kształtowanie umiejętności logicznego myślenia, analizowania, i wnioskowania, umiejętności pracy z tekstem matematycznym, wyobraźni przestrzennej. Rozwiązywanie problemów matematycznych w sposób twórczy,  kształtowanie asertywnych zachowań oraz komunikacji w grupie.