Fotogaleria

 

 

1.  Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu  w tym  zagrożonych  ryzykiem dysleksji:

W naszej szkole pracują trzy grupy dzieci, po ośmioro dzieci w każdej z grup. Każda z grup spotyka się raz w tygodniu. W ramach zajęć usprawnia się technikę czytania i pisania oraz rozumowania tekstów. Szczególny nacisk położono na wykonywanie ćwiczeń ortograficznych. Dzieci ćwiczą gramatykę j. polskiego, usprawniają sprawność manualną , grafomotoryczną i analizę wzrokowo-słuchową oraz uczestniczą w wielu grach i zabawach dydaktycznych mających na celu niwelowanie dysfunkcji rozwojowych będących przyczyną niepowodzeń szkolnych. Realizując treści programowe  uwzględnia się potrzeby uczniów, zapewnia się im poczucie bezpieczeństwa i pełną opiekę wychowawczą. Stosuje się wyłącznie pozytywne wzmocnienia motywując uczniów do dalszej pracy. Wykorzystywane metody, formy oraz środki dydaktyczne są dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci. Realizacja programu oparta jest na bezwzględnej akceptacji i indywidualizacji. Praca z dziećmi na zajęciach przynosi oczekiwane efekty. Każde dziecko odnosi sukces na miarę swoich możliwości.

Klasa I 

       

Klasa II

       

Klasa III

   

 

2.  Zajęcia dla dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki:

W naszej szkole pracują trzy grupy dzieci, po ośmioro dzieci w każdej z grup. Każda z grup spotyka się raz w tygodniu. Głównym celem pracy z dziećmi jest rozwój oraz korekta zaburzonych procesów poznawczych, rekonstrukcja   wiadomości i umiejętności, kształtowanie i utrwalanie podstawowych pojęć arytmetycznych. Metody pracy na zajęciach zostały dostosowane do konkretnych potrzeb uczniów. W trakcie zajęć utrwala się i doskonaleni wiadomości z edukacji matematycznej. Praca z dziećmi należącymi do danej grupy polega na treningu rozumowania, zabawach i grach logicznych, ćwiczeniu orientacji przestrzennej, dodawaniu, odejmowaniu (do10,30,100), mnożeniu i dzieleniu (30,100), rozwiązywaniu i układaniu zadań tekstowych. Dzieci uczęszczają na zajęcia bardzo chętnie, biorą w nich aktywny udział.

 

 Klasa I

   

Klasa II

  

Klasa III

  

 

 

 3.  Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy.

 Głównym celem zajęć jest modyfikowanie zachowania werbalnego - nauka poprawnej mowy szeregu(sz, rz, cz, dż, s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, r). W czasie zajęć dzieci wykonują ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne, fonetyczne, logorytmiczne, kształtujące słuch fonematyczny i wspierające motorykę narządów artykulacyjnych. Dzieci bardzo chętnie i systematycznie uczestniczą w zajęciach. Praca przynosi oczekiwane efekty. Widać ogromne postępy w artykulacji poszczególnych głosek, co rzutuje na poprawność mowy i pisowni.

 

   

    

 

 

 4.  Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.

 Celem nadrzędnym zajęć jest niwelowanie wad postawy. Ćwiczenia korekcyjne wzbogaca się lekcjami poglądowymi z wykorzystaniem środków dydaktycznych. Na każdych zajęciach dzieci uczone są zasad zdrowego i higienicznego trybu życia. U dzieci wyrabia się nawyk utrzymywania prawidłowej postawy ciała poprzez ćwiczenia, odpowiednie pogadanki, gry i zabawy korekcyjne. Dzieci otrzymują także indywidualne zestawy ćwiczeń do pracy w domu. Zajęcia przynoszą oczekiwane efekty.

 

 

   

  

 

7. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk przyrodniczych.

Nadrzędnym celem zajęć jest pogłębianie wiadomości, umiejętności oraz postaw uczniów w zakresie wiedzy przyrodniczej oraz stymulowanie rozwoju uczniów uzdolnionych przyrodniczo. Dzieci poznają pienińską przyrodę, rośliny zielne i ich miejsce w łańcuchu pokarmowym, warstwową budowę lasu, mapę naszej ojczyzny, wybrane parki narodowe, budowę mikroskopu, poznały również drzewa w lesie i nauczyły się je rozpoznawać. Nauczyły się także wykonywać preparaty mikroskopowe i prowadzić obserwacje mikroskopowe.  Przekonały się , że w Internecie można znaleźć wiele interesujących gier, krzyżówek i quizów przyrodniczych, oglądają filmy przyrodnicze i eksperymentowały. Wielką frajdę miały dzieci na zajęciach z kompasem. Zajęcia dostarczyły dzieciom wiele radości i zadowolenia. Dzieci z niecierpliwością oczekują na następne spotkania. Wzrost ich zainteresowania przyrodą uwidocznił się szczególnie w tematyce czytanych przez nie książek i tematyce rozmów oraz oglądanych przez nie filmów. Dzieci te wyróżniają się swoją wiedzą przyrodniczą na tle klas, co zauważają nauczyciele, koledzy i rodzice.