Moja szkoła na przestrzeni wieków

 

SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO

Moja szkoła na przestrzeni wieków

 

 

 

Małopolska –moje miejsce na ziemi ,moja mała ojczyzna.

 

Kategoria: Szkoły Podstawowe z gmin wiejskich.

 

 

1.     Tytuł projektu:

 

Moja szkoła na przestrzeni wieków.

 

2.Nazwa wybranych obszarów:

Historia regionu ze szczególnym uwzględnieniem historii najnowszej (m. in. istotne wydarzenia ,miejsca pamięci narodowej, świadkowie historii).

Kultura regionu(m.in. .obrzędy, tradycje, zabytki, miejsca kultu religijnego).

 

3.Rozpoznanie potrzeb uczniów i środowiska wskazujących na zasadność podjętych działań :

 

Uczniowie z miejscowej Szkoły Podstawowej interesują się historią najbliższej okolicy i środowiska , w którym mieszkają. Do tej pory uczestniczyli w projekcie organizowanym przez MIK w Krakowie Odkrywanie Małopolski, dwukrotnie również brali udział w konkursie Bliższe Ojczyzny Małopolska. Dzieci uczą się w zespole regionalnym Trzy Korony. Poznają tańce ludowe, zabawy, przyśpiewki, gawędy, wiersze. Szkoła jest instytucją wokół  której skupia się życie kulturalne mieszkańców wsi  .

W miejscowości znajduje się również piękny zabytkowy kościół p.w.św.Marcina leżący na szlaku Architektury Drewnianej. Pochodzi z XV  wieku. Młodzież szkolna na lekcjach przyrody , historii, języka polskiego poznaje jego przeszłość ,styl architektoniczny, legendy z nim związane. Wieś ma duże walory krajoznawcze i duży potencjał turystyczny. Znajduje się w okolicach Pienińskiego Parku Narodowego oraz Gorczańskiego Parku Narodowego.

W pracy pedagogicznej nauczyciele wszczepiają dzieciom dumę z powodu przynależności do swojej małej ojczyzny, wskazują na potrzeby  współczesnego środowiska .

4.Uczestnicy projektu:

Projekt adresowany  był głównie do dzieci ze Szkoły Podstawowej w Grywałdzie w wieku od 6 lat do 12.

 

5.Miejsce realizacji projektu:

 

Projekt realizowany był w Szkole Podstawowej w Grywałdzie.

 

6.Informacja o instytucjach i organizacjach partnerskich oraz ich rola projekcie:

 

Kuratorium Oświaty w Krakowie z panią Agatą Szutą na czele oraz przedstawicielami Delegatury w Nowym Targu.

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu z Urzędującym Członkiem Zarządu panem Bogusławem Waksmundzkim na czele, którzy zaszczycili swoją obecnością podsumowanie projektu.

Urząd Gminy Krościenko n. D z wójtem Stanisławem Gawędą  ,który wsparł finansowo realizację przedsięwzięcia.

Pan Grzegorz Podlewski , prezes Zespołu Elektrowni Wodnych w Niedzicy, który sfinansował wydanie okolicznościowego folderu dotyczącego historii szkoły.

Rada Sołecka wsi Grywałd, radni przybyli na uroczystość.

Rada Gminy Krościenko n D. Radni przybyli na uroczystość podsumowującą projekt.

Parafia rzymskokatolicka z Grywałdu z proboszczem Alfonsem Górowskim ,który zadbał o oprawę liturgiczną ceremonii podsumowującej.

Dyrektorzy ze szkół podstawowych w Krośnicy, Krościenku n. D., Gimnazjum w Krościenku oraz szkół średnich wraz pocztami sztandarowymi, którzy uświetnili swą obecnością uroczystość.

Rada Rodziców ze Szkoły Podstawowej w Grywałdzie, rodzice czynnie włączyli się w organizację uroczystości.

Ochotnicza  Straż Pożarna w Grywałdzie ,strażacy uczestniczyli w podsumowaniu projektu, w szkole działa Młodzieżowa Straż Pożarna.

 

 

 

III.  Szczegółowy opis działań w każdym wybranym obszarze

Nazwa obszaru:

Kultura regionu (m. in. obrzędy ,tradycje, zabytki, miejsca  kultu religijnego).

Zespół regionalny przybliża również tradycje istniejące we wsi a stopniowo zanikające takie jak kolędowanie , chodzenie z turoniem po wsi .Zostały  zakupione stroje ludowe, dzięki którym  dzieci mogą w pełni ubrane występować na różnych imprezach organizowanych  przez szkołę, parafię, uświetniają uroczystości gminne. Jest to jedyny dziecięcy zespół folklorystyczny działający na terenie Gminy Krościenko n. D. W ramach współpracy z parafią rzymskokatolicką dzieci wzięły udział w koncercie organizowanym przez proboszcza parafii im. Bł. Karoliny  Kózkówny w Rzeszowie. Przygotowane przez nie kolędy i pastorałki  pienińskie wzbudziły zachwyt i zainteresowanie .

W naszej wsi znajduje się zabytkowy kościół pod wezwaniem świętego Marcina. Dzieci z klasy IV zajmowały się tworzeniem folderów dokumentujących historię kościoła, legendy z nim związane. Uczestniczyły w lekcji i zwiedziły kościół. Sami też opracowywali przewodnik po Grywałdzie.

W ramach projektu w szkole  otwarto Izbę Regionalną ,do której udało się pozyskać elementy wyposażenia domu mieszkalnego , dawne narzędzia pracy takie kądziel, żelazko, prasa, dzieża do wyrabiania chleba, łopatą i inne.

Na zajęciach dzieci poznają typowe tańce ludowe: polka, zbójnicki, ogrodnik, obyrtany,  krzesany, śtajerecek  , zydówka. Uczniowie poznają przyśpiewki ludowe:

Ej Grywołdzanka jo se, Mały jo se mały, Jo se roz kury  pos  ,kotecka.

Uczniowie występują w strojach regionalnych zarówno chłopcy jak i dziewczyny. Zespół uczestniczy we wszystkich imprezach organizowanych przez Urząd Gminy oraz Gminne Centrum Kultury w Krościenku n.D. Głównym   punktem programu artystycznego podsumowującego projekt był występ Zespołu Trzy Korony.

Uczniowie klasy IV i V brali udział w konkursie Zabytki Mojej Miejscowości.

Uczniowie klasy IV opracowali porfolio dotyczące swojej wsi i okolicy , trwają prace nad ustaleniem toponimów  w Grywałdzie i ich etymologii.

Również w trakcie realizacji jest opracowanie Słownika Gwary Grywałdzkiej.

Uczniowie poznają poezję pienińską, gwarę.

 

Historia regionu ze szczególnym uwzględnieniem historii najnowszej.

W ramach realizacji projektu uczniowie pod kierunkiem nauczycieli  poszczególnych przedmiotów pracowali przez  cały rok nad wzbogaceniem swoich wiadomości dotyczących szkoły i jej historii. Studiowali kroniki  szkolne , zajmowali się wiadomościami z różnych okresów .Poznawali zasady funkcjonowania oświaty pod zaborami, po odzyskaniu niepodległości , w dwudziestoleciu międzywojennym, podczas okupacji  , w czasach PRL, a także w najnowszym okresie .Jako wynik pracy uczniów została przygotowana ekspozycja fotografii ilustrująca losy oświaty w Grywałdzie .Na podstawie kronik i relacji  świadków opracowano referat dotyczący historii szkoły oraz przygotowano i wydrukowano folder. Wsparcia finansowego do wydania folderu użyczył pan Grzegorz Podlewski ,prezes ZEW Niedzica. Szkoła współpracowała z Urzędem Gminy, Radą Sołecką ,Starostwem Powiatowym w Nowym Targu, której przedstawiciele zostali zaproszeni na podsumowanie projektu.

Działania podjęte przez nauczycieli spowodowały żywsze zainteresowanie młodzieży środowiskiem  ,w którym przyszło im żyć , wzbudziło dumę z powodu uczęszczania do szkoły z wieloletnimi tradycjami .Pozwoliło poznać wybitnych rodaków .Całoroczna ekspozycja zdjęć na szkolnym korytarzu wzbudza żywe zainteresowanie wśród mieszkańców ,rodziców pamiętających swoje czasy szkolne. Rozmowy i wywiady przeprowadzane z nauczycielami i rodzicami zaowocowały wydaniem gazetki  i folderu okolicznościowego.

IV. Działania ,które po zakończeniu realizacji projektu będą kontynuowane w szkole:

 

Po zakończeniu realizacji projektu w szkole nadal będzie działał Zespół Regionalny. Dzieci bardzo lubią występować na różnego rodzaju imprezach wiejskich i gminnych. Długofalowe działania wychowawcze w tym kierunku spowodowały, że stroje górali pienińskich widziane są chętnie podczas różnego rodzaju uroczystości wiejskich i parafialnych. Dzieci ubierają się na Boże Ciało ,na Wielkanoc, Boże Narodzenie. Nie wstydzą się gwary, chętnie recytują wiersze, poszukują sami źródeł historycznych dotyczących wsi, archiwizują stare piosenki i przyśpiewki .W szkole będzie Izba Regionalna, w której mogą być przeprowadzane lekcje . Będą wprowadzone treści regionalne do programów nauczania z przyrody ,języka polskiego, historii. Będą prowadzone działania i próby pozyskania środków finansowych do dalszego wyposażenia Zespołu Folklorystycznego w potrzebne akcesoria. Z inicjatywy uczniów podjęto również pomysł, aby napisać i wydać pracę monograficzną dotyczącą historii szkoły. Ma to być praca zawierająca wspomnienia, opowiadania i zabawne historie z życia uczniów w Szkole Podstawowej . Nadal będzie prowadzona współpraca z parafią rzymskokatolicką. Uczniowie będą poznawali historię kościoła.


 

 

 

Koordynator projektu:

Aniela Gabryś                                                                            Dyrektor Szkoły