Kółko polonistyczne

Kółko polonistyczne odbywa się raz w tygodniu w wymiarze 1 godziny zegarowej. Nabór do zespołu odbywa się w sposób dobrowolny na początku roku szkolnego. Program zakłada stosowanie różnorodnych metod i form pracy.

 

 

 

CELE PROGRAMU:

1.   Nadrzędnym celem programu jest kształtowanie u uczniów ,,czujności” ortograficznej i nawyku samokontroli.

2.   Doskonalenie techniki czytania oraz techniki czytania ze zrozumieniem.

3.   Wzbogacanie słownika uczniów

4.   Doskonalenie umiejętności redagowania krótkich oraz długich form wypowiedzi (notatka, wizytówka, zaproszenie, ogłoszenie, streszczenie, list, opowiadanie, opis).

5.   Kształtowanie umiejętności zastosowania w praktyce posiadanej wiedzy.

6.   Doskonalenie umiejętności posługiwania się słownikami (ortograficznym, języka polskiego, frazeologicznym, poprawnej polszczyzny, synonimów itp.).

 

 

 

 

 

SPOSOBY OCENIANIA UCZNIÓW:

               Udział uczniów w zajęciach koła ortograficznego jest dobrowolny, dlatego też ocena będzie miała formę pochwały ustnej lub pisemnej. W trakcie realizacji programu oceniana będzie aktywność i zaangażowanie uczniów podczas zajęć, wytwory pracy (plastyczne, literackie ), umiejętność stosowania wiedzy w praktyce.

               Pod koniec pierwszego semestru odbędzie się konkurs ortograficzny, w wyniku którego zostanie wyłoniony ,,Mistrz ortografii ”. W tym konkursie będą brali udział wszyscy chętni uczniowie z klas IV – VI. Natomiast na zakończenie roku szkolnego odbędzie się konkurs polonistyczny. Będzie on przeznaczony dla osób uczęszczających na kółko.