KONKURS pt. Modernizuj źródło ciepła DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 REGULAMIN KONKURSU pt. Modernizuj źródło ciepła DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

z podziałem na dwie kategorie w tematyce ochrony środowiska w zakresie niskiej emisji
 
Postanowienia ogólne
 
1. Celem konkursu jest:
a. Promocja ograniczania niskiej emisji i ochrony środowiska,
b. Zainteresowanie dzieci i młodzieży tematem niskiej emisji,
c. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży.
 
2. Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy w Krościenku nad Dunajcem, z siedzibą w Krościenku nad Dunajcem, 34-450, Rynek 35 oraz Operator, ATsys.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, 40-030, przy ul. Lompy 7/3.
 
3. Konkurs rozpoczyna się 18.05.2020 roku i trwać będzie do 07.06.2020 roku.
 
4. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach wiekowych:
a. Kategoria wiekowa klasy szkoły podstawowej 0 – 4.
b. Kategoria wiekowa klasy szkoły podstawowej 5 – 8.
 
5. Format i zakres prac konkursowych brzmi:
a) Kategoria wiekowa klasy szkoły podstawowej 0 - 4 - rysunek przedstawiający porównanie stanu powietrza przed modernizacją i po modernizacji,
b) Kategoria wiekowa klasy szkoły podstawowej 5- 8 - slogan reklamowy w zakresie wymiany źródła ciepła wraz z grafiką.
 
6. W konkursie mogą brać udział szkoły:
a. Szkoła Podstawowa w Krośnicy
b. Szkoła Podstawowa nr 1 w Krościenku nad Dunajcem
c. Szkoła Podstawowa w Grywałdzie
d. Szkoła Podstawowa nr 2 w Krościenku nad Dunajcem
 
Warunki uczestnictwa w konkursie.
1. Prace konkursowe należy wysłać drogą elektroniczną na adres: kroscienko@atsys.pl
a. Kategoria wiekowa klasy szkoły podstawowej 0 – 4 - zdjęcie wykonanego rysunku
b. Kategoria wiekowa klasy szkoły podstawowej 5 – 8 - zdjęcie grafiki wraz z zamieszczony sloganem reklamowym
do dnia 07.06.2020 roku.
 
2. W ramach konkursu zbierane będą pracę, których przedmiotem powinna być praca w tematyce ochrony środowiska w zakresie niskiej emisji. Zgodnie z zapisami w regulaminie.
 
3. Praca konkursowa ma być:
a. W kategorii wiekowej klasy szkoły podstawowej 0 – 4 pracą plastyczną płaską (2D) wykonaną w dowolnej technice, której temat będzie pokazywał stan środowiska / powietrza przed i po modernizacji źródła ciepła. Praca ma mieć format co najwyżej A4.
b. W kategorii wiekowej klasy szkoły podstawowej 5 – 8 pracą graficzną z zamieszczeniem na niej sloganu reklamowego (np. #hasztag) w zakresie
konieczności wymiany źródła ciepła. Praca graficzna płaska (2D) wykonana w dowolnej technice, ma mieć format co najwyżej A4.
 
4. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką plastyczną, wcześniej nieopublikowanymi.
 
5. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.
 
6. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie Zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
 
7. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.
 
8. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa i nazwa szkoły. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
 
9. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 
10. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.
 
Wyniki konkursu i nagrody
 
1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
3. Ogłoszenie wyników nastąpi poprzez ogłoszenie zawierające tytuły nagrodzonych prac oraz imiona oraz wskazanie szkoły zwycięzców przez portal www.niskaemisja.pl i www.kroscienko-nad-dunajcem.pl
4. Nagrody główne w konkursie przyznane zostaną dla jednej najlepszej pracy w każdej kategorii wiekowej. Nagrodami będą:
a. Kategoria wiekowa klasy szkoły podstawowej 0 – 4: Zegarek dziecięcy
b. Kategoria wiekowa klasy szkoły podstawowej 5 – 8: Zegarek młodzieżowy
5. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród. Jury przewiduje nagrody dla wszystkich uczestników konkursu za przedstawienie prac zgodnych z tematyką.
6. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
7. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.
 
Postanowienia końcowe:
 
1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję prac w miejscu ustalonym przez organizatora oraz na opublikowanie fotografii prac na stronach internetowych organizatorów.
2. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji.
3. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
4. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.niskaemisja.pl, www.kroscienko-nad-dunajcem.pl oraz www.ckipkroscienko.pl, jak również u wychowawców klas w:
a. Szkole Podstawowa w Krośnicy
b. Szkole Podstawowa nr 1 w Krościenku nad Dunajcem
c. Szkole Podstawowa w Grywałdzie
d. Szkole Podstawowej nr 2 w Krościenku nad Dunajcem
5. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a. zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
b. odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
c. nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
d. rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.