Konkurs Językowo–Plastyczny

 

 

„Znam polskie przysłowia i powiedzenia”

 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV - VII Szkoły Podstawowej w Grywałdzie.
2. Uczniowie, którzy zgłoszą się do konkursu wykonują pracę plastyczno – językową pt.” Zwierzęta w polskich przysłowiach i powiedzeniach”:
§ praca w formacie A3 (papier kolorowy lub biały),
§ technika: rysunek, kolaż (techniki mieszane, płaskie),
§ prace kolorowe, czarno - białe lub w ołówku, 
§ na pracy należy umieścić przysłowie (napisane odręcznie) oraz grafikę,
§ prace powinny być opisane na odwrocie: imię, nazwisko, klasa.
3. Zwycięzców Konkursu wskaże Komisja Konkursowa, która będzie kierowała się następującymi kryteriami:
§ zgodnością z tematem,
§ estetyką wykonania,
§ poprawnością językową i ortograficzną,
§ oryginalnością pomysłu, walorami artystycznymi.
4. Ostateczny termin składania prac to 30.10.2017 r.
5. Oceniane będą tylko prace wykonane indywidualnie i noszące wyraźne cechy samodzielności oraz zgodne z wymogami Regulaminu.
6. Zwycięskie prace zostaną nagrodzone i zaprezentowane w szkole oraz na szkolnej stronie internetowej.