Dla rodziców

 

 

 

 

Informacja dla uczniów i rodziców
„Sprawdzian po VI-tej klasie”
 
Sprawdzian dla uczniów klas szóstych zawsze odbywa się na początku kwietnia. Ma on charakter powszechny i obowiązkowy. Oznacza to, że muszą do niego przystąpić wszyscy uczniowie kończący szkołę podstawową, również ci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, czyli z dysleksją rozwojową.
Uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się przystępujący do sprawdzianu musi posiadać opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej stwierdzającą te trudności, wydaną nie wcześniej niż po ukończeniu przez niego klasy III szkoły podstawowej. Opinia ta, będzie uwzględniana podczas sprawdzianu, lecz musi być ona wydana przez poradnię nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym odbywa się sprawdzian.
 
Dostosowanie warunków organizacyjnych do możliwości uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się lub chorobą przewlekłą:
 
Uczniowie z dysleksją rozwojową podczas sprawdzianu mogą skorzystać z dostosowanych specjalnie dla nich rozwiązań organizacyjnych i technicznych – między innymi z wydłużonego na sprawdzianie czasu pracy.
Uczniowie będący pod opieką lekarza, którzy nie mogą otrzymać opinii o dysleksji ze względu na chorobę przewlekłą (np. uczniowie leczeni neurologicznie) mogą również skorzystać z wydłużonego czasu pracy na sprawdzianie na podstawie zaświadczenia lekarskiego – wydanego do 30 września roku szkolnego, w którym odbywa się sprawdzian.
 
Wniosek rodzica
Uczniowie oraz jego rodzice lub prawni opiekunowie powinni sami zdecydować, czy zechcą skorzystać z proponowanych udogodnień, a decyzję w formie pisemnej przekazać dyrekcji szkoły, do której uczęszcza uczeń, do 15 października roku szkolnego, w którym przeprowadza się sprawdzian.